یک لحظه با افغانان باشید

آثار دستی یک مهاجر پشتون

یک لحظه با افغانان باشید

آثار دستی یک مهاجر پشتون
  تابوت مرا جای بلندی بگذارید .... تا باد برد خاک مرا در وطن من